(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Quy định gồm 6 điều: Phạm vi, đối tượng áp dụng; Quy định nhiệm vụ của cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ; Về định kỳ dự sinh hoạt chi bộ; Phân công dự sinh hoạt chi bộ; Trách nhiệm của chi bộ, cấp ủy nơi có cấp ủy viên được phân công đến dự sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện.

 Cụ thể, phạm vi, đối tượng áp dụng là các đồng chí là UV BCH Đảng bộ tỉnh, UV BCH các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và UV BCH các Đảng bộ cơ sở (sau đây gọi chung là cấp ủy viên) dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo phân công của cấp ủy có thẩm quyền.

 Cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ có nhiệm vụ: Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ theo nội dung Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức T.Ư một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm; phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 Trên cơ sở những thông tin, tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ có nhiệm vụ cung cấp cho chi bộ thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, của địa phương, ngành, đoàn thể; thông tin chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của địa phương, ngành, đoàn thể, lĩnh vực công tác mà mình được phân công phụ trách.

 Tham gia với chi bộ, cấp ủy, chính quyền cơ sở, cấp trên cơ sở; báo cáo, tham mưu đề xuất giải quyết với ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, HĐND, UBND cùng cấp những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở, nhất là các vấn đề cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 Lập kế hoạch thời gian dự sinh hoạt với chi bộ gửi chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách; gửi chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (đối với UV BCH Đảng bộ cơ sở). Trường hợp có thay đổi thời gian dự sinh hoạt chi bộ theo kế hoạch thì cấp ủy viên thông tin trước đến chi bộ cơ sở hoặc đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách song vẫn phải đảm bảo quy định tối thiểu về số lần dự sinh hoạt chi bộ trong năm.

 Về định kỳ dự sinh hoạt chi bộ: Đối với các đồng chí UV BTVTỉnh ủy, tối thiểu 2 lần/năm. Đối với các đồng chí UV BCH Đảng bộ tỉnh, UV BTV các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, tối thiểu 3 lần/năm. Đối với các đồng chí UV BCH các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, UV BTV cấp ủy cơ sở, tối thiểu 4 lần/năm. Đối với các đồng chí UV BCH các Đảng bộ cơ sở, tối thiểu 6 lần/năm.


P.V

 

 


Các tin khác


Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.