(HBĐT) - Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được nhấn mạnh xuyên suốt.

Muốn thực hiện được khát vọng phát triển đất nước vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc cần có giải pháp đồng bộ, sáng tạo, khoa học; đồng thời nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa,  tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, mới đây, Ban Bí thư T.Ư đã tổ chức học tập toàn quốc chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển  đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo GS-TS  Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, thực hiện tốt chuyên đề này là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Nghiêm túc quán triệt, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021, tỉnh đã tổ chức triển khai 91 điểm cầu tiếp sóng trực tuyến hội nghị, gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh, 17 điểm cầu cấp huyện, 73 điểm cầu cấp xã, tổng số trên 3.500 đại biểu tham dự. Sau hội nghị quán triệt, nội dung chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã xác định chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Đồng thời chỉ rõ: "Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Góp sức thực hiện những mục tiêu chiến lược của Đại hội XIII, tỉnh phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2021 - 2025 đạt 9%. Đến năm 2025: GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 38%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5 - 3%/năm; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%; hàng năm có từ 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... 

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn trong 35 năm đổi mới đất nước và sau 30 năm tái lập tỉnh. Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, tạo nên nhiều thành tựu đột phá với tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm cao hơn bình quân chung của cả nước. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đứng thứ 3 trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc; gần một nửa số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đứng thứ 3 trong các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc. Thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, đứng đầu cả nước về tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã… Đó chính là minh chứng sinh động về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cũng là tiền đề, là niềm tin Đảng bộ tỉnh sẽ tạo nên nhiều dấn ấn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

Hải Yến

Các tin khác


Không thể phủ nhận tính đảng trong nền báo chí cách mạng

Nhiều học giả tư sản cho rằng, muốn có tự do báo chí, tự do ngôn luận thì không những phải cho báo chí tư nhân hoạt động, mà không để báo chí bị chi phối, ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị.

Phát huy vai trò người đứng đầu trong tiếp xúc, đối thoại

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ ban hành Kết luận số 258-KL/TU, ngày 10/6/2022 về sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế số 07-QC/TU, ngày 27/3/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) và Nhân dân (Quy chế số 07-QC/TU). 

Mối nguy hại từ việc xem nhẹ một căn bệnh nặng

Chủ nghĩa cá nhân (CNCN) là căn bệnh đặc biệt nguy hại, thế nhưng hiện nay, không ít cán bộ, đảng viên vẫn còn biểu hiện xem nhẹ, thiếu ý thức trách nhiệm trong phòng vệ, đấu tranh. Thậm chí, nhiều nơi vẫn còn biểu hiện xô lệch và sai lệch trong nhận thức, tổ chức thực thi nhiệm vụ "đánh giặc từ bên trong” như chỉ lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Bài 4: Nhân văn - nguồn sáng làm nên tầm vóc tư tưởng Hồ Chí Minh

Tính nhân văn dựa trên tính khoa học, gắn liền với tính cách mạng, kết hợp hài hòa, chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất, làm nên bản chất, đặc điểm của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh: Khoa học-cách mạng và nhân văn.

Bài 3: Tính cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh - tầm nhìn, bản lĩnh và hành động

Trí tuệ khoa học, đạo đức cách mạng tận trung với nước, tận hiếu với dân, kết hợp nhuần nhuyễn chiến lược với sách lược và phương pháp, thấm nhuần chủ nghĩa lạc quan cách mạng, nắm bắt và dự báo sáng suốt xu thế của lịch sử... là những phẩm chất và nhân tố làm nên đặc tính cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

"Cánh tay nối dài của Trung ương" về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục