(HBĐT) - Trong những năm qua Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy luôn quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác cán bộ, nhất là công tác cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng theo Thông báo số 312-TB/TW, ngày 9/3/2010 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KT, GS và luân chuyển lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp.


Kịp thời cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác cán bộ, đề ra các mục tiêu, giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KT, GS có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sâu, rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp để tham mưu cho cấp ủy trong việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư, UBKT T.Ư và mục tiêu, yêu cầu về tăng cường công tác KT, GS của Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X).

Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của T.Ư, BTV Tỉnh ủy kịp thời ban hành quy chế đánh giá cán bộ, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo quy định. Quy chế của BTV Tỉnh ủy đã quy định cụ thể về đánh giá cán bộ theo định kỳ hàng năm, đánh giá giữa nhiệm kỳ và hết nhiệm kỳ; đánh giá khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử. Lấy kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, coi trọng việc lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở từng vị trí công việc để đánh giá về năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Trong quá trình thực hiện luân chuyển cán bộ ở các cấp, ngành về làm công tác kiểm tra và luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra sang công tác ở các ngành, cấp ủy các cấp đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, đảm bảo lựa chọn kỹ càng về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ được luân chuyển; thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, từ công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm đến công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển. Luôn chú trọng công tác tư tưởng để cán bộ được luân chuyển thông suốt, thống nhất về nhận thức để tự giác, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mới.
Việc thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ đã đảm bảo lựa chọn được cán bộ khi luân chuyển có đủ tiêu chuẩn, triển vọng phát triển, trong nguồn quy hoạch; bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, luôn chấp hành và thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng; được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có năng lực lãnh đạo, quản lý và kinh nghiệm trong công tác. Các bước thực hiện đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc, quy trình theo các văn bản hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác luân chuyển cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo chất lượng, mục tiêu; không làm đồng loạt, chạy theo số lượng. 

Từ năm 2010 - tháng 5/2021, tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KT, GS và luân chuyển cán bộ làm công tác KT, GS sang công tác ở các ngành, các cấp là 8 đồng chí (cấp tỉnh 1 đồng chí, cấp huyện 7 đồng chí). UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT Đảng ủy Quân sự là 2 đơn vị có đặc thù riêng, do tính chất công việc nên chỉ điều động, luân chuyển trong nội bộ lực lượng công an, quân sự. Tuy nhiên, việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý mới chỉ cơ bản đáp ứng được yêu cầu cấp bách, trước mắt, chưa có lộ trình lâu dài; một số cấp ủy cơ sở chưa tạo được sự thống nhất thực hiện việc cụ thể hóa nội dung theo tinh thần Thông báo số 312-TB/TW của Ban Bí thư. Do đó, kết quả luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KT, GS và luân chuyển cán bộ lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp còn hạn chế.


Nguyễn Thị Hạnh (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

Các tin khác


Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 3 - Đoàn kết - sức mạnh vô địch của Đảng

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc và của Đảng ta. Các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin nhấn mạnh: Đoàn kết là yêu cầu chiến lược để đảng cộng sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Đoàn kết là sức đề kháng để Đảng phòng ngừa các nguy cơ bè phái, cục bộ, "lợi ích nhóm”, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”...

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 2 - Tự phê bình và phê bình - "vũ khí" sắc bén

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình (TPB&PB) được đưa vào Điều lệ Đảng từ Đại hội II của Đảng năm 1951.

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 1 - “Pháp bảo” của đội tiên phong

Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng. Làm thế nào để Đảng cầm quyền nhưng không bị tha hóa là niềm trăn trở của mọi đảng viên chân chính.

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu tổ chức Đảng trong cuộc chiến chống tội phạm trên không gian mạng

(HBĐT) - Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tội phạm triệt để lợi dụng không gian mạng (KGM) để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là loại tội phạm mới, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Để triệt phá thành công các đường dây đánh bạc qua mạng là quá trình đấu trí căng thẳng của các trinh sát hình sự. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của tổ chức Đảng, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị trong đấu tranh với loại tội phạm "trên trời” này.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

(HBĐT) - Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH T.Ư Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (NQ 26) xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương: Từ 15 - 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi, từ 25 - 35% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; từ 20 - 25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện dưới 40 tuổi. Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã: 100% có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Điểm nghẽn mặt bằng, điểm nghẽn trách nhiệm trong đầu tư công

(HBĐT) - Theo báo cáo về tình hình triển khai và giải ngân dự án đường vào khu công nghiệp (KCN) Yên Quang (TP Hòa Bình) do Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh làm chủ đầu tư cho biết, vốn đầu tư công (ĐTC) được giao năm 2021 là 13 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đến hết tháng 8 đạt 8,76 tỷ đồng, dự kiến năm 2021 sẽ vượt tiến độ giải ngân được giao (do khối lượng thi công được nghiệm thu đã vượt 16 tỷ đồng). Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện mới giải phóng được khoảng 32,45% diện tích của dự án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục