(HBĐT) - Ngày 6/12, UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT - XH của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp. 

Cho ý kiến vào Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, các đại biểu đánh giá cao sự cần thiết thực hiện đồ án nhằm mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của dịch vụ cấp nước do những thách thức về thiếu hụt nguồn nước; tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp nước cho hộ nghèo khu vực đô thị và nông thôn; làm cơ sở rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch cấp nước trong vùng tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển hệ thống cấp nước phù hợp với phát triển KT – XH, ứng phó biến đổi khí hậu. Việc lập quy hoạch cấp nước đến năm 2030 phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch vùng Thủ đô và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình...

Về dự thảo Báo cáo tổng kết 16 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 20/5/2003 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 140-KL/TU, ngày 13/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, các đại biểu cho rằng, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp trong tỉnh và chủ đầu tư đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực bồi thường, GPMB. UBND tỉnh kịp thời ban hành quy định về bảng giá các loại đất, giá đất cụ thể, bộ đơn giá bồi thường về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất. Các quy định về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã được thể chế chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện bồi thường, GPMB nhiều dự án còn chậm. Công tác xử lý, giải quyết vướng mắc tại một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ... Từ thực trạng này, trong thời gian tới cần đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về công tác bồi thường, GPMB cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất... Tỉnh cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các Trung tâm phát triển quỹ đất; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB để nâng cao hiệu quả thực hiện...

Cho ý kiến về Tờ trình, dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 13/11/2014 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng cánh đồng lớn và vận động người dân cải tạo vườn tạp, các đại biểu thống nhất đánh giá: Những năm qua, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành có tác dụng thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến độ KHKT và cơ giới hóa trong nông nghiệp chuyển biến tích cực... Trong tỉnh bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực cải tạo vườn tạp gắn kết với vùng sản xuất tạo ra sản lượng lớn có sức cạnh tranh trên thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới, các địa phương cần chỉ đạo mở rộng quy mô sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia SX - KD nông sản an toàn, theo chuỗi giá trị...

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến về việc quản lý, lập danh sách, cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT; quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; cơ chế hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện văn bản để xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Về dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng quy hoạch đảm bảo đầy đủ, phù hợp với thực tế đòi hỏi của tỉnh; phải xác định rõ phạm vi nghiên cứu, đối tượng phục vụ, cấp nước cũng như tính đến nhu cầu sử dụng nước của người dân. Việc ban hành quy hoạch phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Về thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của BTV Tỉnh ủy đối với công tác GPMB, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành quan tâm nghiên cứu tới cơ cấu tổ chức, năng lực, cơ chế với đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB để khuyến khích, động viên họ yên tâm công tác. Báo cáo đánh giá cần tập trung phân tích sâu các nguyên nhân, hạn chế chậm GPMB một số dự án để tìm giải pháp khắc phục. Trong thời gian tới, cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương để thực hiện hiệu quả công tác này.

Đối với các báo cáo về lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá sâu hơn vấn đề hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp; hiệu quả của cải tạo vườn tạp, tiêu thụ sản phẩm cũng như phải làm nổi bật điểm nhấn với chính sách về ứng dụng KHCN, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đã thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng sản xuất, đó mới là vấn đề quan trọng cần đạt được.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Muốn giải ngân được thì phải tăng cường giải pháp thu ngân sách, tìm nguồn bù đắp hụt thu để đảm bảo đạt mục tiêu thu NSNN 4.000 tỷ đồng trong năm nay.

H.N

Các tin khác


Dấu ấn công tác đối ngoại

(HBĐT) - Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế... những năm qua, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ đó đã nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của cấp ủy, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp

(HBĐT) - Tết đến, tổ 11, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) phong quang, sáng, xanh, sạch, đẹp, rợp màu cờ Tổ quốc. Con, cháu đi làm xa lâu ngày trở về hân hoan trước sự đổi mới của quê hương. Áp Tết, mỗi hộ đều cử một người tham gia dọn vệ sinh chung.

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
(HBĐT) - Năm 2019 là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trước vận hội mới của đất nước

(HBĐT) - LTS: Năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT - XH. Năm 2020, mở ra thập niên mới và cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tỉnh Hòa Bình đang đứng trước thời cơ và vận hội mới để có bước phát triển vững chắc, trước mắt là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT - XH đề ra trong năm 2020. Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc phỏng vấn. Sau đây là nội dung:

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế xây dựng tỉnh Hòa Bình phồn vinh và phát triển

Ngô Văn Tuấn
Phó Bí thư Tỉnh ủy 
(HBĐT) - Với vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, là cửa ngõ của vùng Tây Bắc, năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,05%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 11.085 tỷ đồng, tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng tích cực, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất hàng hóa cho giá trị thu nhập cao. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 ước tăng 11% so với bình quân cùng kỳ. Các hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, lưu thông hàng hóa và dịch vụ có mức tăng trưởng khá cao. Các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều tiềm năng.

Tập trung trí tuệ trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương

(HBĐT) - LTS: Nhân dịp đầu xuân mới Canh Tý, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục