Người dân xã Phú Thành (Lạc Thủy) tập trung đầu tư cho cây chè theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Người dân xã Phú Thành (Lạc Thủy) tập trung đầu tư cho cây chè theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

(HBĐT) - Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh (KHHĐ QGVTTX) giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những hoạt động thuộc KHHĐQGVTTX cần được triển khai đồng bộ, giai đoạn 2014-2020 tập trung thực hiện 23 hoạt động ưu tiên nhằm từng bước hướng tới các mục tiêu của chiến lược quốc gia về TTX - chiến lược quan trọng tạo nên sự bền vững cho phát triển KT-XH.

 

Tăng trưởng xanh - lời giải cho bài toán phát triển bền vững

 

Trong Chiến lược quốc gia về TTX thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam nêu rõ quan điểm: TTX là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. TTX phải do con người và vì con người, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Mục tiêu chung của TTX là: Tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển KT-XH.

 

Cụ thể hóa các nội dung trong chiến lược quốc gia về TTX, KHHĐTTX giai đoạn 2014-2020 đã được phê duyệt gồm 12 nhóm hoạt động với 66 hoạt động cụ thể theo 4 chủ đề chính: xây dựng thể chế quốc gia và kế hoạch TTX tại địa phương (gồm 8 hoạt động). Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (gồm 20 hoạt động). Thực hiện xanh hóa sản xuất (gồm 25 hoạt động). Thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững (gồm 13 hoạt động). Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những hoạt động thuộc KHHĐTTX cần được triển khai đồng bộ và phù hợp với các nội dung về: nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, thay đổi cơ cấu kinh tế ngành, địa phương, doanh nghiệp và đổi mới công nghệ. Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT là cơ quan đầu mối về TTX, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, giám sát, đánh giá, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xác định và phân bổ nguồn tài chính, xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy thực hiện chiến lược TTX.

 

Tại hội thảo Triển khai thực hiện KHHĐTTX cấp tỉnh được tổ chức vừa qua tại tỉnh ta, ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ KH&ĐT) cho biết: TTX là chiến lược quan trọng của Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua tăng cường đầu tư và đổi mới công nghệ, vốn tự nhiên, công cụ kinh tế, từ đó góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Triển khai thực hiện KHHĐTTX giai đoạn 2014-2020, việc xây dựng KHHĐTTX cấp tỉnh là bắt buộc với các chỉ tiêu tự nguyện. Các địa phương cần lồng ghép KHHĐTTX trong kế hoạch KT-XH 5 năm 2016-2020 nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình TTX đồng thời tạo nên sự bền vững cho phát triển KT-XH. Hiện nay, cùng với các địa phương như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Quảng Nam, Bến Tre, TP Đà Lạt Hòa Bình đang chủ động, tích cực xây dựng KHHĐTTX của tỉnh. Trên thực tế, các bạn cũng như nhiều địa phương đã lồng ghép thực hiện TTX thông qua các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, trồng rừng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao

 

 

Xác định hoạt động ưu tiên trong kê hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh

 

Trao đổi về nỗ lực thực hiện KHHĐTTX giai đoạn 2014-2020 của tỉnh ta, đồng chí Bùi Hải Quang, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Ngay sau khi tham gia hội thảo Xây dựng KHHĐTTX cấp tỉnh do Bộ KH&ĐT tổ chức, Sở KH&ĐT đã báo cáo và tham mưu UBND tỉnh việc triển khai xây dựng KHHĐTTX tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2020. UBND tỉnh đã có công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng KHHĐTTX giai đoạn 2014-2020 của tỉnh. Như vậy, tỉnh ta sau khi tiếp thu tại hội thảo đã tổ chức triển khai ngay các bước xây dựng KHHĐTTX của tỉnh trong năm 2014 và đang thực hiện các bước đầu tiên để xây dựng KHHĐ. Dự kiến, các bước xây dựng KHHĐTTX của tỉnh sẽ là: bước 1, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo Công văn số 2561 ngày 23/6/2014. Bước 2, Sở KH&ĐT chủ trì, tổng hợp KHHĐTTX giai đoạn 2014-2020 của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; dự thảo KHHĐ chung của tỉnh. Bước 3, xin ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Bước 4, tổ chức hội thảo tham vấn của các cơ quan, đơn vị và đơn vị tư vấn. Bước 5, hoàn chỉnh dự thảo. Bước 6, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt KHHĐ, thời gian dự kiến trong quý IV/2014.

 

Được biết, chỉ đạo về việc triển khai thực hiện KHHĐTTX tỉnh ta giai đoạn 2014-2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình để xây dựng KHHĐ phù hợp, sau đó gửi về Sở KH&ĐT để tổng hợp. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: KHHĐTTX giai đoạn 2014-2020 của tỉnh cần tập trung vào các hoạt động ưu tiên, cụ thể là hoạt động số 6, 19, 23, 55, 60, 63, 65 trong phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Các hoạt động này gồm có: nâng cao nhận thức về thực hiện TTX, phát triển giao thông công cộng theo hướng xanh hóa, nâng cao chất lượng rừng và quản lý tài nguyên rừng bền vững, cải thiện hạ tầng kỹ thuật ở vùng đô thị theo hướng bền vững, xanh hóa cảnh quan đô thị, xây dựng NTM với lối sống hài hòa với môi trường thiên nhiên, hướng dẫn và khuyến khích các sáng kiến tiêu dùng bền vững trong dân cư.

 

 

 

                                                                              Thu Trang

 

 

           

Các tin khác


Doanh nghiệp trong xu thế kinh tế xanh

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước rất quan tâm và tích cực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua đó, ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng thu hút các dự án chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế, ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm.

Huyện Lạc Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên trên 58,7 nghìn ha, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính, trên 15 vạn dân, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2022 là 19,32%, có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Tuy không thuộc vùng động lực của tỉnh nhưng huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển, như về giao thông có tuyến đường 12B đấu nối với quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh đi qua. Tiềm năng đất đai của huyện dồi dào, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, hàng năm có gần 1.300 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia vào lực lượng lao động.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2023 ước tính đạt 3,32% so cùng kỳ khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc

(HBĐT) - Sáng 29/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc khu vực tư nhân tổ chức KOICA Hàn Quốc đã làm việc với UBND tỉnh về dự án Hợp tác công tư liên quan đến lĩnh vực giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm (REDD+). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nông dân lao đao vì giá lợn hơi sụt giảm

(HBĐT) - Sau nhiều kỳ vọng sự ấm lên của thị trường tiêu thụ lợn, đến nay, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí tiếp tục đà giảm. Thời điểm này, sau mỗi lứa lợn bán ra, thứ mà người nông dân thu lại là những hẫng hụt, trăn trở...

 Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng nông sản

(HBĐT) - Mã số vùng trồng (MSVT) là mã số định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành NN&PTNT và các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân xây dựng MSVT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục