(HBĐT) - Để làm tốt công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/HU, ngày 6/9/2019 quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị đến cấp ủy từ huyện đến cơ sở.Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Lạc Sơn chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục vụ cho cấp ủy trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn có 56 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó, có 34 Đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở với 8.021 đảng viên. Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo Đại hội, chọn làm điểm tại Đảng bộ xã Văn Nghĩa và Trường THPT Lạc Sơn. Theo đó, các đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm phải hoàn thành từ ngày 15 - 30/3/2020. Các chi, Đảng bộ còn lại tập trung hoàn thành trong tháng 6/2020 theo kế hoạch.

Đồng chí Bùi Đức Dính, Bí thư Đảng ủy xã Văn Nghĩa cho biết: "Đảng bộ xã hiện có 12 chi bộ trực thuộc với 347 đảng viên. Ngay khi huyện ban hành kế hoạch, Đảng bộ xã lựa chọn chi bộ xóm Mới Nang tổ chức đại hội điểm, dự kiến vào cuối tháng 12/2019. Sau đó, các chi bộ còn lại tổ chức đại hội hoàn thành trong tháng 1/2020 để kịp diễn ra Đại hội Đảng bộ xã trong tháng 3/2020. Trước đó, Đảng bộ xã đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ đại hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra”.

Đảng bộ huyện đã thành lập các tiểu ban giúp việc gồm Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban xây dựng Đảng, Tiểu ban KT-XH, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Đồng thời, ra Thông báo số 01, ngày 9/10/2019 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy tập trung xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan làm cơ sở đề ra những giải pháp đồng bộ, đột phá trong nhiệm kỳ tới, nhất là đối với các chỉ tiêu khó đạt. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đảm bảo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Bên cạnh đó, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu và bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ đại hội, Huyện ủy đã cử cán bộ tham gia tập huấn kiến thức CNTT. Sau đó, sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thành lập tổ kỹ thuật trong quá trình diễn ra đại hội. Nhằm đảm bảo công tác ANTT trong suốt quá trình diễn ra đại hội, Ban chỉ đạo đại hội huyện đã giao Công an huyện trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết và bố trí lực lượng phục vụ đại hội.

Trong công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt việc định hướng tuyên truyền định kỳ hàng tháng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện. Phối hợp với Phòng VH-TT và Trung tâm VH-TT&TT huyện thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như pa-nô, áp-phích, trên hệ thống loa truyền thanh...

Huyện cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tại cơ sở. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tháo gỡ khó khăn tại các chi, Đảng bộ trực thuộc trong quá trình thực hiện, không để phát sinh các vấn đề phức tạp.


 Thanh Sơn

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục