(HBĐT) - Qua nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi nhận thấy các văn kiện được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, có chất lượng, có kết cấu phù hợp, bố cục rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu; đồng thời nhận thấy, cách viết báo cáo chính trị lần này đã vượt ra khỏi sự khô cứng của một văn bản chính trị, có sự tư duy, đổi mới và thu hút nhất định. Đặc biệt, Báo cáo chính trị đánh giá tương đối đầy đủ, toàn diện những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiệm kỳ qua, qua đó đã tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

 

Góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng xin được tiếp cận đối với chuyên đề xây dựng Đảng nói chung, tập trung đi sâu vào lĩnh vực công tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng nói riêng. Trước tiên, tôi rất tán thành với việc đánh giá về tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là tình hình  thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và việc thực hiện quy định Điều lệ Đảng.

 

Đối với nội dung xây dựng Đảng trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng được trình bày đầy đủ, toàn diện, thẳng thắn, cả kết quả, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới và dài hạn hơn, điều này cho thấy, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng có tầm quan trọng đặc biệt; là vấn đề then chốt trong công cuộc đổi mới hiện nay. Đối với công tác KT,GS, kỷ luật đảng, dự thảo đã nêu đầy đủ các thành tố, đó là công tác KT,GS, kỷ luật của Đảng cần: “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT,GS, kỷ luật Đảng” thông qua viêc các cấp uỷ, tổ chức Đảng, CB,ĐV mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao được nhận thức về công tác KT,GS để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác KT,GS; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, nhấn mạnh: chú trọng KT,GS người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác KT,GS của Đảng phải phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra của Nhà nước (Chính phủ), công tác giám sát của HĐND (Quốc hội) và các cơ quan hành pháp, tư pháp, MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo đúng chức năng và thẩm quyền của mỗi cơ quan. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa UBKT đảng với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét KN-TC và xử lý kỷ luật CB,ĐV. Đánh giá sát, đúng kết quả xây dựng Đảng về chính trị, về công tác tư tưởng, lý luận, về rèn luyện phẩm chất, đạo đức của CB,ĐV, về tổ chức bộ máy của Đảng và công tác cán bộ, về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ, về công tác dân vận và về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

 

Tôi đồng tình cao về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới là việc tăng cường, nghiên cứu để có quy định cụ thể về thẩm quyền, tổ chức bộ máy của UBKT, Cơ quan UBKT và chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng. Cụ thể như: trao thẩm quyền, tăng thẩm quyền kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng cho UBKT các cấp như: trao thẩm quyền thi hành kỷ luật cho UBKT Đảng ủy cơ sở...; thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đối với cấp ủy viên cấp dưới cho UBKT của cấp huyện (và tương tương) và cấp tỉnh (và tương tương) và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng cấp dưới...; hoàn thiện cơ chế, phương pháp, quy trình KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; quy định rõ từng đối tượng (đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý hay là đảng viên không giữ chức vụ) được giải quyết khiếu nại kỷ luật và cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng tương đương với thẩm quyền quản lý của cấp ủy, tổ chức Đảng nơi đảng viên đó công tác...; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp (cần có nhiều chuyên đề cụ thể gắn với thực tiễn); có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ làm công tác kiểm tra để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; mở rộng đối tượng, nội dung được KT,GS mà nhất là đối với các cơ quan Nhà nước, các đơn vị kinh tế nơi thường dễ nảy sinh ra sai phạm; Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức Đảng, cơ quan có liên trong thực hiện nhiệm vụ KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng.

 

 

 

 

                       Hoàng Văn Đức

                       (TVT.U, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy)   

 

 

 

 

Các tin khác


Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục