(HBĐT) -Ngày 4/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành GD&ĐT từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực h

Tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, BCH T.Ư Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Đổi mới công tác truyền thông; nêu cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục. 

Coi trọng công tác phát triển Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các trường phổ thông, trước hết trong đội ngũ giáo viên. Người đứng đầu cấp ủy trong các trường phổ thông phải đi đầu trong đổi mới, gương mẫu thực hiện, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường. 

Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và năng lực cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, tiến tới 100% giáo viên phổ thông phải có trình độ từ đại học trở lên, có kỹ năng và phương pháp sư phạm. Xây dựng cơ chế gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng giáo dục của đơn vị; cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, không hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm của từng cơ sở giáo dục phổ thông gắn với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý sau tổ chức lại trường, lớp học đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung duy trì, nâng cao chất lượng, mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục. Quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với 100% trường THPT. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục phổ thông, bảo đảm trung thực, khách quan; từng bước nâng cao kết quả thi cuối cấp THPT. 

Rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông, đa dạng hóa các loại hình trường học, khuyến khích đầu tư phát triển các trường chất lượng cao; tăng cường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục phổ thông...

Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.