(HBĐT) - "Năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện tương đối đồng đều, toàn diện. Các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, kịp thời văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh. Đại đa số cán bộ, công chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, ổn định và phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN" - đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết.


Bộ phận một cửa UBND xã Hiền Lương (Đà Bắc) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 100% đơn vị, địa phương thực hiện minh bạch về tổ chức, hoạt động theo đúng quy định. Các cấp, ngành đã ban hành mới 287 văn bản, sửa đổi, bổ sung 18 văn bản cho phù hợp quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, trong đó thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi 286 vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cải cách hành chính được các cấp, ngành quan tâm, trọng tâm là: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm số lượng cấp phó của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định của Chính phủ. Tất cả TTHC đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và trên trang thông tin điện tử của ngành, địa phương. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thống tại các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục được duy trì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 10 huyện, thành phố và 151/151 đơn vị cấp xã, góp phần tích cực vào việc cải cách TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh.

Các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã triển khai 69 cuộc thanh tra hành chính (có 10 cuộc thanh tra đột xuất), tiếp tục hoàn thiện 1 cuộc thanh tra đột xuất năm 2020 chuyển sang, ban hành kết luận đối với 49 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 3.933 triệu đồng, xử lý khác số tiền trên 3.208 triệu đồng. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tổ chức trong lĩnh vực đất đai và truy thu tiền thuê đất theo quy định; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 65 tập thể và 150 cá nhân. Các cơ quan điều tra Công an tỉnh điều tra 5 vụ án tham nhũng. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được 759,4 triệu đồng, kết quả thu hồi tài sản tham nhũng 348,4 triệu đồng. Có 2 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng.

Năm 2021, công tác PCTN tỉnh có bước tiến quan trọng, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công; hành vi tham nhũng trên một số lĩnh vực nhạy cảm được kiềm chế; việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng triển khai nhanh, có hiệu quả cao; thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ cao so với toàn quốc. Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác PCTN trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo nhận định của UBND tỉnh, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; công tác tự kiểm tra nội bộ để phát hiện tham nhũng hiệu quả chưa cao; hiện tượng nhũng nhiễu của một số cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn triệt để. Số đối tượng tham nhũng giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng tính chất, mức độ vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp; tình trạng "tham nhũng vặt" ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn xảy ra.

Năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, xây dựng văn hóa tiết kiệm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công tác PCTN; tập trung cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giữ ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH. Xác minh làm rõ đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng. Tăng cường nắm bắt thông tin, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; tiến hành các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định của Luật PCTN theo kế hoạch đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt; thanh tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân khi có thông tin chính xác của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến việc nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân trong công tác PCTN…

L.C


Các tin khác


Đại thắng 30/4/1975 mở ra trang mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(HBĐT) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước - là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trang sử chói lọi ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta biến thành khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.Không thể chia cắt tình yêu đất nước

Mỗi dịp tháng 4 về, trong suy nghĩ của mỗi người, tùy theo hoàn cảnh, tâm thế, sẽ có những cảm nhận riêng về giá trị của cụm từ "thống nhất đất nước, non sông liền một dải”. Đối với tôi, ngày 30/4 cần được nhìn nhận bằng sự tôn trọng giá trị lịch sử, để chúng ta có được sự đồng thuận trên tinh thần xây dựng.

Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận người có lối sống tiêu cực, gây hại cho cách mạng và xã hội, đó là lối sống thực dụng.

Lật tẩy chiêu trò bôi nhọ, kích động

Cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), những kẻ "lật sử" lại tìm mọi cách để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, bôi nhọ lịch sử Việt Nam và công cuộc thống nhất đất nước của toàn dân ta.

Hạn chế tiêu cực bởi xâm lăng văn hóa

Gần đây, quá trình toàn cầu hóa càng trở nên mạnh mẽ hơn cùng với sự phát triển của phương tiện truyền thông mới khiến thế giới trở thành một "ngôi làng toàn cầu” và thúc đẩy quá trình tiếp biến, biến đổi văn hóa nhanh hơn: Phương thức giải trí mới tràn đến dồn dập, lan tỏa nhanh chóng, rộng khắp từ thành thị đến nông thôn.

Huyện Cao Phong: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

(HBĐT) - "Mạng xã hội ngày càng phát triển nhanh và phức tạp với nhiều thông tin trái chiều, dễ gây hoang mang trong dư luận, Nhân dân. Do đó, chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân phải tìm kiếm thông tin, đọc các tờ báo chính thống để không bị nhiễu loạn thông tin; không bị các thông tin sai trái, bịa đặt gây hoang mang”. Đó là chia sẻ của đồng chí Bùi Văn Mậu, Bí thư chi bộ xóm Rú Giữa, xã Hợp Phong (Cao Phong) về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục