(HBĐT) - Phòng Nghiệp vụ III, UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ; kịp thời giúp UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh.


Cán bộ Phòng Nghiệp vụ III trao đổi giải pháp tham mưu Thường trực UBKT Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ảnh: L.C

Phòng luôn quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thời gian qua, Phòng Nghiệp vụ III đã tham mưu UBKT Tỉnh ủy, Tỉnh ủy xây dựng chương trình KTGS toàn khóa, hàng năm; Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 25/5/2021 về giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 22/6/2021 về chế độ báo cáo, theo dõi, KTGS việc thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, KTGS và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định Điều 30, Điều lệ Đảng; triển khai các chương trình, kế hoạch KTGS theo quy định Điều lệ Đảng...

9 tháng năm 2023, phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đã tham mưu BTV Tỉnh uỷ xây dựng quyết định, kế hoạch và tiến hành các cuộc KTGS theo quy định. Giám sát việc thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với BTV Huyện ủy Tân Lạc, Lương Sơn. Tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy thực hiện quy trình kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 6/5/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất rừng đối với BTV Huyện ủy Mai Châu, Lương Sơn và Thành ủy Hòa Bình. Tham mưu xây dựng các quy định, quy trình, chương trình, kế hoạch, báo cáo theo chỉ đạo của T.Ư, của BTV Tỉnh ủy. Tham mưu Thường trực UBKT Tỉnh ủy trình BTV Tỉnh ủy báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với 19 cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 2/8/2022 của BTV Tỉnh ủy…

Bên cạnh đó, Phòng Nghiệp vụ III đã chủ động giúp cấp uỷ theo dõi, đôn đốc các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ tổ chức thực hiện các cuộc KTGS theo chương trình KTGS của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023. Phối hợp thực hiện xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của UBKT Tỉnh ủy tại Sở NN&PTNT; Huyện ủy Tân Lạc, Lương Sơn; phối hợp tham mưu giúp Thường trực UBKT Tỉnh ủy thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; hồ sơ quy hoạch cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031...

Ngọc Tâm

(Cơ quan UBKT Tỉnh ủy)


Các tin khác


Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thời gian qua, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Không có vùng cấm, ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo, mọi tổ chức và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng. Trong KTGS cần thực hiện phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Xã Thượng Cốc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Những năm gần đây, Đảng bộ xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh thi hành kỷ luật 3 đảng viên

Ngày 28/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành Kỳ họp tháng 11/2023.

Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), UBKT Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh thực hiện nghiêm túc và đã khẳng định vai trò tham mưu giúp Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Ban Dân tộc vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16-CT/UBND, ngày 16/11/2023 về việc chấn chỉnh hoạt động công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục