(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.


Thường trực Đảng ủy xã Tây Phong (Cao Phong) trao đổi về chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước hết, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành quy định về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy trình KTGS, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của chi bộ... kịp thời cụ thể hóa sự chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể và cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 2.789 tổ chức Đảng (TCĐ) và 3.656 đảng viên (ĐV), tăng 76,07% TCĐ và 112,1% ĐV so với cùng thời điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp ủy và UBKT các cấp giám sát 2.618 TCĐ, 3.562 ĐV, tăng 8,63% ĐV so với cùng thời điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 221 TCĐ, 520 ĐV (tăng 22,77% TCĐ và 8,1% ĐV so với cùng thời điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020). Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 31 TCĐ (cấp tỉnh 4 tổ chức, cấp huyện và cơ sở 27 tổ chức) và 479 ĐV (cấp tỉnh 19 ĐV, cấp huyện và cơ sở 460 ĐV). Nội dung KTGS tập trung vào việc chấp hành quy định về những điều ĐV không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương, công tác quản lý đất đai, tài chính, đấu thầu các dự án; tập trung những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà ĐV, quần chúng quan tâm.

Việc xem xét, xử lý kỷ luật được tiến hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền; bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp; có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, được cán bộ, ĐV và Nhân dân đồng tình.

Bên cạnh đó còn những hạn chế như: Số TCĐ, ĐV được KTGS nhiều, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã xem xét xử lý kỷ luật với tỷ lệ khá cao, nhưng vi phạm của TCĐ, ĐV không giảm, thậm chí cao hơn. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ, phát hiện dấu hiệu vi phạm của TCĐ, ĐV để đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thông qua công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề còn khiêm tốn…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh, theo đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cần thực hiện tốt những giải pháp như: Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, TCĐ phải nắm vững quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng và công tác KTGS của Đảng; chú trọng học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quan tâm đúng mức các nội dung về công tác kiểm tra của Đảng, góp phần tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tập trung KTGS TCĐ, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực, nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh các TCĐ, ĐV vi phạm. Coi trọng tự KTGS của các cấp ủy, TCĐ. Tăng cường công tác KTGS của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Phát huy tối đa trí tuệ tập thể trong xây dựng chương trình KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp, đặc biệt việc lựa chọn nội dung, đối tượng KTGS phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương; kịp thời phát hiện các tấm gương sáng, cách làm hay của tập thể, cá nhân để đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, nhân rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc theo dõi, KTGS việc thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; quan tâm thực hiện việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KTGS và luân chuyển lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra; luân chuyển cán bộ trong nội bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh để tạo nguồn, đảm bảo tính kế thừa và phát triển.


Lê Chung


Các tin khác


Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I 

Ngày 17/4, tại huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đề nghị khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lạc Sơn Bùi Văn Lích

UBKT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa họp xem xét kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn theo quy định.

Thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thuỷ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ, cấp ủy cấp dưới bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 1 nguyên Giám đốc Ngân hàng tại huyện Mai Châu

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 26. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục