(HBĐT) - Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả, ngày 28/1/2019, đồng chí BÙI VĂN TỈNH, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Quy định số 34-QĐi/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Báo Hòa Bình đăng nội dung chính Quy định này.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quy định:

Điều 1. Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH) Đảng bộ tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BCH T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, UV BCH T.Ư.

Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo phương châm "Trên trước, dưới sau”, "Trong trước, ngoài sau”, "Học đi đôi với làm theo”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động.

Điều 2. Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh phải gương mẫu đi đầu thực hiện:

1. Nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, về mọi mặt. Phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không mưu cầu lợi ích riêng; không vị kỷ, vụ lợi, tư lợi, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm. Không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tận tụy, trách nhiệm trong công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói phải nhất quán, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đã nói thì phải làm. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

4. Phải yêu thương, khoan dung, độ lượng, chân thành trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp; không chia bè, kéo cánh, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ; quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; tôn chỉ phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

5. Quan tâm xây dựng, củng cố và không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân; chăm lo lợi ích, đời sống tinh thần và vật chất của quần chúng Nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

6. Lấy gương "người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa, lôi cuốn quần chúng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định và định kỳ báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định nêu gương; gắn việc thực hiện Quy định với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Kịp thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm để làm gương cho cấp dưới.

2. Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy định trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo Tỉnh ủy theo quy định.

BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu Quy định này được phổ biến đến chi bộ.

 

 


Các tin khác


Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 5.000 tỷ đồng

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa có Công văn số 596-CV/TU ngày 24/7/2019 chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục