(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa có Công văn số 596-CV/TU ngày 24/7/2019 chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra (5.000 tỷ đồng), BTV Tỉnh ủy yêu cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18, ngày 12/2/2015 của BTV Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 04, ngày 20/11/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 92, ngày 30/5/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Tăng cường xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ chế ưu đãi nhằm thu hút những nhà đầu tư có năng lực vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kiên quyết xử lý đối với những nhà đầu tư năng lực yếu, chậm triển khai thực hiện.

Tập trung khai thác các khoản thu từ đất nhằm hoàn thành và vượt dự toán thu tiền sử dụng đất hàng năm.

Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định, hoàn thành các công việc trong phạm vi, trách nhiệm; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình tính tiền sử dụng đất phải nộp của các dự án vào NSNN.

Tăng cường công tác quản lý thu và thu hồi nợ đọng thuế, quản lý thuế trên địa bàn; phân tích, dự báo, phát hiện và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm nguồn thu, tổng hợp chi tiết và báo cáo kịp thời tiến độ thu ngân sách, các khoản nợ thuế, xác định nguyên nhân nợ đọng để có phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN…


                                                                                        P.V (TH)

Các tin khác


Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.

Huyện Lạc Thủy: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(HBĐT) - Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lạc Thủy tích cực triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. 

Ngành Nội chính tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng

(HBĐT) - Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế T.Ư, là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối chung về lĩnh vực pháp chế và trực tiếp, hoặc tham gia soạn thảo một số dự án luật, pháp lệnh để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Đây chính là tổ chức tiền thân của Ban Nội chính T.Ư.

Chuyển biến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh" - đồng chí Phạm Minh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết.

Huyện Tân Lạc: Làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc có 36 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 16 Đảng bộ xã, thị trấn, 5 Đảng bộ khối cơ quan, 16 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, 288 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tổng số 6.260 đảng viên.

Huyện Mai Châu: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Mai Châu đã triển khai đồng bộ, tích cực kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục