(HBĐT) - Ngày 17/9/2019, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 10- QC/TU về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Quy chế gồm 4 chương, 15 điều.


Trong đó, Quy chế quy định nguyên tắc lãnh đạo, quản lý và thẩm quyền quyết định, quy trình làm việc, cơ chế phối hợp giải quyết các hoạt động đối ngoại của BTV Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy; Ban Cán sự Đảng; Đảng đoàn; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cơ quan Nhà nước; MTTQ và các tổ chức CT-XH; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, để thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động đối ngoại bao gồm: Đoàn ra, đoàn vào; nhận, tặng các hình thức khen thưởng có yếu tố nước ngoài; đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; gia nhập, rút khỏi các tổ chức quốc tế; ký kết, gia nhập, thực hiện các điều ước và thỏa thuận quốc tế; trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài; hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hoạt động đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước Việt Nam ra nước ngoài và vốn chính thức nước ngoài vào tỉnh.

Nguyên tắc lãnh đạo và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại là: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững chế độ XHCN ở nước ta; sự quản lý, điều hành của chính quyền và công tác phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bảo đảm tuân thủ các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại; hoạt động đối ngoại và công tác đảm bảo QP-AN; thông tin đối ngoại, thông tin trong nước và trong tỉnh; công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng kế hoạch hoạt động; phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các cấp, ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm sự hướng dẫn, giám sát, kiểm tra chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống hình thức, lãng phí trong hoạt động đối ngoại...

Quy chế số 10-QC/TU cũng yêu cầu các cơ quan khối Đảng tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, BTV Tỉnh Đoàn; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện. Căn cứ tình hình thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng Quy định quản lý công tác đối ngoại của cơ quan, tổ chức, địa phương mình. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế; định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 17/9/2019 thay thế Quy chế số 05-QC/TU, ngày 15/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

 

Các tin khác


Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.

Huyện Lạc Thủy: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(HBĐT) - Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lạc Thủy tích cực triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. 

Ngành Nội chính tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng

(HBĐT) - Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế T.Ư, là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối chung về lĩnh vực pháp chế và trực tiếp, hoặc tham gia soạn thảo một số dự án luật, pháp lệnh để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Đây chính là tổ chức tiền thân của Ban Nội chính T.Ư.

Chuyển biến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh" - đồng chí Phạm Minh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết.

Huyện Tân Lạc: Làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc có 36 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 16 Đảng bộ xã, thị trấn, 5 Đảng bộ khối cơ quan, 16 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, 288 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tổng số 6.260 đảng viên.

Huyện Mai Châu: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Mai Châu đã triển khai đồng bộ, tích cực kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục