(HBĐT) - Ngày 17/9/2019, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 10- QC/TU về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Quy chế gồm 4 chương, 15 điều.


Trong đó, Quy chế quy định nguyên tắc lãnh đạo, quản lý và thẩm quyền quyết định, quy trình làm việc, cơ chế phối hợp giải quyết các hoạt động đối ngoại của BTV Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy; Ban Cán sự Đảng; Đảng đoàn; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cơ quan Nhà nước; MTTQ và các tổ chức CT-XH; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, để thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động đối ngoại bao gồm: Đoàn ra, đoàn vào; nhận, tặng các hình thức khen thưởng có yếu tố nước ngoài; đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; gia nhập, rút khỏi các tổ chức quốc tế; ký kết, gia nhập, thực hiện các điều ước và thỏa thuận quốc tế; trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài; hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hoạt động đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước Việt Nam ra nước ngoài và vốn chính thức nước ngoài vào tỉnh.

Nguyên tắc lãnh đạo và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại là: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững chế độ XHCN ở nước ta; sự quản lý, điều hành của chính quyền và công tác phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bảo đảm tuân thủ các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại; hoạt động đối ngoại và công tác đảm bảo QP-AN; thông tin đối ngoại, thông tin trong nước và trong tỉnh; công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng kế hoạch hoạt động; phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các cấp, ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm sự hướng dẫn, giám sát, kiểm tra chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống hình thức, lãng phí trong hoạt động đối ngoại...

Quy chế số 10-QC/TU cũng yêu cầu các cơ quan khối Đảng tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, BTV Tỉnh Đoàn; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện. Căn cứ tình hình thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng Quy định quản lý công tác đối ngoại của cơ quan, tổ chức, địa phương mình. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế; định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 17/9/2019 thay thế Quy chế số 05-QC/TU, ngày 15/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

 

Các tin khác


Nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam

Những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược; là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; là "kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KT,GS của Đảng trong tình hình mới, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân.

Phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động phá hoại bầu cử

(HBĐT) - Đó là mục tiêu cao nhất, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà lực lượng Công an tỉnh đặt ra và được quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) trong toàn lực lượng với tinh thần bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ từ xa, từ sớm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho tân binh nhập ngũ

(HBĐT) - "Trong giờ phút trang trọng và ấm tình quê hương, tôi mong các chiến sỹ trẻ luôn ghi nhớ truyền thống chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh, phát huy truyền thống quê hương Lạc Thủy anh hùng, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những công dân ưu tú của huyện…”.

Đảng bộ xã Quý Hòa: “Lấy dân làm gốc” khi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Xã Quý Hòa (Lạc Sơn) là địa bàn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp so với mức bình quân chung của huyện. Vì thế, bước sang nhiệm kỳ mới, bám sát phương châm "lấy dân làm gốc”, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu đưa kinh tế xã phát triển đạt mức trung bình khá của huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục