(HBĐT) - Theo đánh giá của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, trong những năm qua, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh có nhiều thuận lợi, tuy nhiên cũng còn một số vấn đề cần các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo như: Các vụ việc khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng; hoạt động của một số nhà máy, cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp,... gây ô nhiễm môi trường. Một số cá nhân, tổ chức nước ngoài lợi dụng danh nghĩa du lịch, từ thiện, hoạt động dự án thâm nhập vùng sâu, vùng xa tiến hành các hoạt động lôi kéo, tuyên truyền đạo trái phép. Tình hình tội phạm và các vấn đề liên quan đến an ninh vùng dân tộc, tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp...


Những vấn đề trên đã tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong đó có công tác dân vận. Song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nhất là thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH T.ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.ư về công tác dân vận; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác này. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực công tác, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi phục vụ đời sống và sản xuất.


Thời gian qua, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của TP Hòa Bình và phường Chăm Mát đã tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai chấp hành tốt chủ trương di dân về xây dựng nhà ở tại khu tái định cư phường Thái Bình.

Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Mọi chủ trương, chính sách có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân trước khi ban hành đều xin ý kiến để nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát.

Các cấp, các ngành duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, nghe nhân dân phản ánh, kiến nghị, đề xuất đối với cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Theo đó, trong 5 năm qua, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức trên 9.256 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng bức xúc, khiếu kiện vượt cấp.

Ban Dân vận các cấp đã phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác dân vận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư... Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người nghèo, các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn.

Các cơ quan Nhà nước, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân đã công khai các thủ tục hành chính, các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của CB,CC,VC để nhân dân biết, giám sát và kiểm tra thực hiện. Tỉnh và các huyện, thành phố đã thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch.

Đặc biệt, thời gian qua, hệ thống dân vận của tỉnh đã làm tốt công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, đồng thuận thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình. Kết quả đã sáp nhập 82 thôn, xóm để thành lập, đặt tên 41 thôn, xóm; sáp nhập 39 tổ dân phố để thành lập, đặt tên 19 tổ dân phố; đổi tên 2 tổ dân phố và thành lập mới 1 xóm. Tổng kinh phí giảm chi được từ việc chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể một năm khoảng 4,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, những năm qua, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do T.ư và tỉnh phát động. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 2.588 mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế có 1.076 mô hình, văn hóa - xã hội 780 mô hình, AN-QP 391 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 341 mô hình. Có 108 mô hình hiệu quả đã được nhân diện trên toàn tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua, các CVĐ đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tính tích cực chủ động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thi đua học tập, lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thức hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Từ kết quả đạt được qua việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã minh chứng rõ lời dạy của Bác Hồ "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.


Bình Giang


Các tin khác


Tuổi trẻ xã Bắc Sơn học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Đồng chí Phạm Văn Đạt, Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn (Kim Bôi) cho biết: Đoàn xã có 9 chi đoàn, gồm 7 chi đoàn khu dân cư và 2 chi đoàn nhà trường với 386 ĐV-TN, trong đó có 79 đồng chí thường xuyên tham gia sinh hoạt Đoàn. Đoàn xã đã tổ chức nhiều phong trào, việc làm thiết thực, thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch hè tình nguyện, Chiến dịch tình nguyện mùa đông, Hành quân xanh...

Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Thủy hiện có 48 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, trên 5 nghìn đảng viên. Trong đó có 15 Đảng bộ xã, thị trấn, 9 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, LLVT và 24 chi bộ trực thuộc. Số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 270. Trong đó, khối xã, thị trấn có 207 chi bộ, khối cơ quan có 63 chi bộ. Trong số 270 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có 143 chi bộ thôn xóm, 23 chi bộ cơ quan xã, 42 chi bộ cơ quan hành chính, 58 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập, 7 chi bộ trong LLVT và 21 chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước.

Xã Mông Hóa nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

(HBĐT) - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở, thời gian qua, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) chú trọng thực hiện công tác CCHC. Xã thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động công vụ, công khai trình tự, thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), các loại phí, lệ phí, đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch công việc.

Dấu ấn tuổi trẻ xã Do Nhân trong phong trào “Dân vận khéo”

(HBĐT) - "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên xã Do Nhân (Tân Lạc) đã tích cực vận dụng vào thực tiễn. Nhờ đó, dù là việc khó thì tuổi trẻ xã cũng nỗ lực hoàn thành, ghi đậm dấu ấn xung kích trong các phong trào bề nổi cũng như góp phần thiết thực vào phát triển KT -XH ở xã nhà.

Phát triển Đảng trong thanh niên còn nhiều khó khăn

(HBĐT) - Thanh niên chỉ chiếm gần 30% dân số của tỉnh, nhưng trong tỷ lệ kết nạp đảng viên mới mỗi năm, lực lượng trẻ chiếm trên 70%. Điều này đã thể hiện rõ nỗ lực của tuổi trẻ để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Dẫu vậy, những năm gần đây, việc phát triển Đảng trong thanh niên, đặc biệt là ở khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều đổi mới trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2018

(HBĐT) - "18 năm qua, chiến dịch tình nguyện hè đã trở thành môi trường rèn luyện thực tế, bổ ích, thu hút hàng vạn lượt ĐVTN huyện Tân Lạc tham gia. Những năm gần đây, chiến dịch từng bước được Huyện Đoàn đổi mới, trở nên thiết thực hơn, có hiệu quả, lan tỏa rộng rãi hơn” - Anh Bùi Văn Diệp, Phó Bí thư Huyện Đoàn cho biết.