(HBĐT) - Theo đánh giá của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, trong những năm qua, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh có nhiều thuận lợi, tuy nhiên cũng còn một số vấn đề cần các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo như: Các vụ việc khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng; hoạt động của một số nhà máy, cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp,... gây ô nhiễm môi trường. Một số cá nhân, tổ chức nước ngoài lợi dụng danh nghĩa du lịch, từ thiện, hoạt động dự án thâm nhập vùng sâu, vùng xa tiến hành các hoạt động lôi kéo, tuyên truyền đạo trái phép. Tình hình tội phạm và các vấn đề liên quan đến an ninh vùng dân tộc, tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp...


Những vấn đề trên đã tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong đó có công tác dân vận. Song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nhất là thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH T.ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.ư về công tác dân vận; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác này. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực công tác, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi phục vụ đời sống và sản xuất.


Thời gian qua, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của TP Hòa Bình và phường Chăm Mát đã tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai chấp hành tốt chủ trương di dân về xây dựng nhà ở tại khu tái định cư phường Thái Bình.

Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Mọi chủ trương, chính sách có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân trước khi ban hành đều xin ý kiến để nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát.

Các cấp, các ngành duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, nghe nhân dân phản ánh, kiến nghị, đề xuất đối với cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Theo đó, trong 5 năm qua, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức trên 9.256 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng bức xúc, khiếu kiện vượt cấp.

Ban Dân vận các cấp đã phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác dân vận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư... Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người nghèo, các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn.

Các cơ quan Nhà nước, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân đã công khai các thủ tục hành chính, các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của CB,CC,VC để nhân dân biết, giám sát và kiểm tra thực hiện. Tỉnh và các huyện, thành phố đã thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch.

Đặc biệt, thời gian qua, hệ thống dân vận của tỉnh đã làm tốt công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, đồng thuận thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình. Kết quả đã sáp nhập 82 thôn, xóm để thành lập, đặt tên 41 thôn, xóm; sáp nhập 39 tổ dân phố để thành lập, đặt tên 19 tổ dân phố; đổi tên 2 tổ dân phố và thành lập mới 1 xóm. Tổng kinh phí giảm chi được từ việc chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể một năm khoảng 4,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, những năm qua, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do T.ư và tỉnh phát động. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 2.588 mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế có 1.076 mô hình, văn hóa - xã hội 780 mô hình, AN-QP 391 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 341 mô hình. Có 108 mô hình hiệu quả đã được nhân diện trên toàn tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua, các CVĐ đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tính tích cực chủ động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thi đua học tập, lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thức hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Từ kết quả đạt được qua việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã minh chứng rõ lời dạy của Bác Hồ "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.


Bình Giang


Các tin khác


Huyện Kỳ Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và trao giải cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình"

(HBĐT) - Ngày 16/5, Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trao giải cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình".

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 14/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chỉ thị 24) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp được tăng cường. Nhiều mặt công tác có chuyển biến. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong PCTN chặt chẽ hơn.

Cựu chiến binh xã Thượng Cốc gương mẫu phát triển kinh tế

(HBĐT) - Với quyết tâm "Xưa thắng giặc ngoại xâm, nay thắng giặc đói nghèo”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) luôn năng động, sáng tạo phát triển các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/hội viên, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,4%. Đời sống hội viên từng bước được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. 

Để sản phẩm rượu ngâm đinh lăng huyện Kỳ Sơn khẳng định vị thế trên thị trường

(HBĐT) - Cây đinh lăng là một loại thảo dược quý có tại Việt Nam, loại cây này thường được sử dụng kết hợp với rượu tạo thành một loại rượu ngâm mang đến nhiều công dụng chữa bệnh. Sản phẩm rượu ngâm đinh lăng của hộ Đào Thị Hồng An, Dương Thị Hương ở khu 3, thị trấn Kỳ Sơn với số lượng 30 chai/ngày được lựa chọn là sản phẩm OCOP năm 2019 của huyện Kỳ Sơn.

Xã Tây Phong - điểm sáng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Ngày 10/5 vừa qua, cán bộ, nhân dân xã Tây Phong (Cao Phong) phấn khởi, tự hào tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM do Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng. Đây là phần thưởng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân trong xã thực hiện một chủ trương lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống mỗi gia đình.

Huyện Kim Bôi phát huy khối đại đoàn kết thực hiện Di chúc Bác Hồ

(HBĐT) - Trong lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Kim Bôi (1959 – 2019) ngày 17/4/2019, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhấn mạnh ngay từ đầu buổi lễ, mở đầu một cách đầy tự hào cho màn diễu hành của các lực lượng quân và dân huyện Kim Bôi. Sau đó, màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng đã tái hiện một Mường Động anh hùng và giàu giá trị văn hiến. Một chương quan trọng trong màn biểu diễn nghệ thuật đã nhắc đến sự kiện: Ngày 19/9/1964, Bác Hồ về thăm cơ quan Huyện ủy Kim Bôi. Đó là niềm vinh dự đặc biệt, là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi lúc bấy giờ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục