(HBĐT) - Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình phỏng vấn đồng chí BÙI VĂN TỈNH, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Nội dung như sau:


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ triển khai dự án cầu Hòa Bình 2 qua sông Đà. Ảnh: P.V

P.V: Xin đồng chí đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh: Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đến năm 2018, có 6 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, 9 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành, 5 chỉ tiêu đang nỗ lực, với quyết tâm chính trị cao nhất để phấn đấu hoàn thành. Kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,7 triệu đồng, hộ nghèo còn 14,74%. Toàn tỉnh có 1 đơn vị cấp huyện và 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư, nhiều công trình trọng điểm đang được triển khai, mở ra cơ hội khai thác tiềm năng, lợi thế, cải thiện dân sinh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới và có hiệu quả. Cải cách hành chính, môi trường kinh doanh được cải thiện. Quản lý tài nguyên, môi trường được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, khoa học công nghệ, lao động, việc làm đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và cấp ủy cấp trên ở một số địa phương còn hạn chế. Công tác quản lý, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên tại một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ. Quy mô nền kinh tế nhỏ, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn. Cải cách hành chính tuy được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu… Thực tế đó đòi hỏi sự phấn đấu cao độ của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục những khó khăn, yếu kém, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.

P.V: Xin đồng chí cho biết quan điểm triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh ta?

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh: Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là phải chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Việc tổ chức DĐại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; xác định Đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của Đại hội. Gắn từng nội dung của công tác chuẩn bị Đại hội với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, phát huy tính tích cực, chủ động và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Đề cao vai trò của tập thể cấp ủy đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Chủ động, tích cực làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của Đại hội.

P.V: Xây dựng báo cáo chính trị là nội dung trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, xin đồng chí cho biết định hướng cụ thể?

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh: Việc xây dựng báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của mỗi Đại hội phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết, khát vọng của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, xúc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát những kết quả đạt được; nguyên nhân, hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Quá trình xây dựng báo cáo phải bám sát Cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng lớn của Đảng, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII, bám sát định hướng chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tế để đánh giá, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn. Đồng thời, đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Đánh giá kết quả đạt được phải chú trọng tổng kết những mô hình mới, cách làm hay, rút ra những bài học thực tiễn có giá trị; khích lệ khát vọng vươn lên, khuyến khích tìm tòi, đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển. Đánh giá hạn chế, yếu kém phải nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm đối mặt với thực tế, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục.

Trong quá trình xây dựng báo cáo, các văn kiện phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, coi trọng lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác phù hợp với từng đối tượng, nhất là ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lão thành, nhân sĩ, trí thức, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh. Báo cáo kiểm điểm của tập thể cần gắn với trách nhiệm cá nhân trên các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, là cơ sở để đánh giá cấp ủy viên trong nhiệm kỳ và góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự khóa mới. Việc kiểm điểm cần làm rõ mức độ khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra, nhất là các nội dung mà cấp có thẩm quyền đã gợi ý kiểm điểm hoặc kết luận. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, từng đồng chí nghiêm túc nhìn nhận lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, "tự soi, tự sửa", phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

P.V: Xin đồng chí cho biết quan điểm định hướng về công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp?

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh: Trong quá trình chuẩn bị các nội dung của Đại hội Đảng các cấp, cần làm tốt hơn nữa công tác cán bộ và tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, các cấp ủy chủ động cụ thể hóa, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ và nhân sự cấp ủy cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng Đảng bộ. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quan trọng để xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Cần tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, khách quan, công tâm của các cơ quan có thẩm quyền trong đánh giá cán bộ; đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Đồng thời, cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng.

Trong công tác nhân sự, phải xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc.

Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy. Nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm.

Phương án nhân sự cấp ủy phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cấp ủy cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa để thực hiện Nghị quyết; coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử theo quy định; có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.


Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Công ty CP Sơn Thủy, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) là doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho 200 lao động địa phương.

P.V: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh hiện nay?

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh: Tập trung chuẩn bị cho Đại hội là công việc quan trọng nhưng không được làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhiệm vụ chính trị, tập trung khắc phục sự chậm chễ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt cải cách hành chính trong Đảng. Coi trọng việc đánh giá, phân loại đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và đảng viên, kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, thay thế cán bộ, đảng viên, người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, gắn với sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ, đảng viên chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Các ngành, địa phương rà soát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu khó đạt của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thực hiện giao chỉ tiêu thực hiện nghị quyết gắn trách nhiệm cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, lấy việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội để đánh giá năng lực, trách nhiệm người đứng đầu. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội phải quyết liệt đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng Đảng, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, nâng cao tính năng động của cơ quan hành chính Nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn cản trở sự phát triển, quyết tâm thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2019, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Chung (TH)


Các tin khác


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025: Lạc Thủy phấn đấu đạt huyện tốp đầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

(HBĐT) - Ngày 3/6, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Lạc Thủy đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện Lạc Thủy là Đảng bộ được Tỉnh ủy chọn là đơn vị làm điểm tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai kiểm tra tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 3/6, đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Ủy viên Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai (PCTT) cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác PCTT tại tỉnh ta. 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống; Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020.

Thủ tướng: Cố gắng ở mức cao nhất nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2020

Sáng 2/6, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để đánh giá về tình hình kinh tế, xã hội tháng 5 - tháng đầu tiên sau giãn cách, nền kinh tế bắt đầu giai đoạn "bình thường mới”.

Rốt ráo triển khai để Dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng khởi công đúng tiến độ

(HBĐT) - Dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (NMTĐHBMR) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg, ngày 11/4/2018. Ngày 9/9/2019, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chấp thuận để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt đầu tư tại Văn bản số 1300/UBQLV-NL. Ngày 27/9/2019, EVN đã quyết định đầu tư tại Quyết định số 383/QĐ-EVN. 

Trên 3,567 tỷ đồng ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT ngày 12/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về phát động đợt quyên góp ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2020, tính đến ngày 1/6, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận ủng hộ được trên 3,567 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh có 137 cơ quan, đơn vị với 1,084 tỷ đồng; ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố 2,482 tỷ đồng.           

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục