(HBĐT) - Ngày 15/11, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tậm, đó là:


Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT.

Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT, nhằm nâng cao nhận thức về BVMT cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác BVMT. Gắn công tác tuyên truyền BVMT trong hoạt động chăn nuôi với công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Kịp thời phát hiện và nêu gương các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình điển hình tích cực có các mô hình tốt về BVMT trong hoạt động chăn nuôi.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức CT-XH từ tỉnh đến cơ sở trong công tác quản lý, BVMT; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động BVMT của các cơ sở chăn nuôi. Kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề ANTT - ATXH phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung thực hiện các giải pháp: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác QLNN về BVMT trên địa bàn tỉnh; xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch KT-XH, quy hoạch ngành - lĩnh vực đảm bảo phát triển hài hòa; gắn kết giữa phát triển KT-XH với BVMT; quy hoạch các khu vực chăn nuôi tập trung quy mô lớn, giảm dần các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT). 

Có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, tạo điều kiện cho các chủ trang trại đầu tư chiều sâu; quy hoạch vùng chăn nuôi gắn liền với hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất; tăng cường công tác đào tạo, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tổ chức quản lý cho các chủ trang trại, gia trại,…

Thực hiện tổng điều tra, đánh giá các nguồn thải trong chăn nuôi trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp tỉnh về nguồn thải trong chăn nuôi. Hằng năm bố trí kinh phí cho công tác BVMT trong chăn nuôi như: Hỗ trợ, khuyến khích các hộ chăn nuôi ứng dụng tiến bộ KHKT vào quy trình chăn nuôi để giảm thiểu ÔNMT. Tăng cường công tác giám sát, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi. 

Kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở gây ÔNMT, vi phạm pháp luật về BVMT. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở chăn nuôi gây ÔNMT, tái phạm nhiều lần; thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư.

Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường các dự án chăn nuôi, nhất là các dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Kiểm soát chặt chẽ có xem xét hạn chế cấp phép đầu tư các dự án chăn nuôi mới, chỉ chấp thuận cho dự án hoạt động chính thức khi đã xác nhận hoàn thành các công trình BVMT; yêu cầu các cơ sở chăn nuôi phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường quốc gia trước khi thải ra môi trường. 

Ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào xử lý và khai thác nguồn chất thải phát sinh trong chăn nuôi để vừa giải quyết vấn đề môi trường chăn nuôi bền vững, vừa tạo ra nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cao phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững và hiệu quả. 

Tiếp tục kiện toàn hệ thống QLNN về môi trường từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm ở cấp huyện có bộ phận quản lý môi trường, cấp xã có cán bộ phụ trách về công tác môi trường. Phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể, rõ ràng về QLNN đối với công tác BVMT. Chú trọng tuyển dụng cán bộ được đào tạo đúng chuyên môn về môi trường, tạo điều kiện cho các cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ.


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(HBĐT) - Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lạc Thủy tích cực triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. 

Ngành Nội chính tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng

(HBĐT) - Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế T.Ư, là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối chung về lĩnh vực pháp chế và trực tiếp, hoặc tham gia soạn thảo một số dự án luật, pháp lệnh để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Đây chính là tổ chức tiền thân của Ban Nội chính T.Ư.

Chuyển biến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh" - đồng chí Phạm Minh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết.

Huyện Tân Lạc: Làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc có 36 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 16 Đảng bộ xã, thị trấn, 5 Đảng bộ khối cơ quan, 16 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, 288 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tổng số 6.260 đảng viên.

Huyện Mai Châu: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Mai Châu đã triển khai đồng bộ, tích cực kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 03-KL/TU, ngày 11/11/2020 về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số  49 -CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chỉ thị 49).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục