(HBĐT) - Ngày 15/11, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tậm, đó là:


Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT.

Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT, nhằm nâng cao nhận thức về BVMT cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác BVMT. Gắn công tác tuyên truyền BVMT trong hoạt động chăn nuôi với công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Kịp thời phát hiện và nêu gương các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình điển hình tích cực có các mô hình tốt về BVMT trong hoạt động chăn nuôi.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức CT-XH từ tỉnh đến cơ sở trong công tác quản lý, BVMT; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động BVMT của các cơ sở chăn nuôi. Kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề ANTT - ATXH phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung thực hiện các giải pháp: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác QLNN về BVMT trên địa bàn tỉnh; xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch KT-XH, quy hoạch ngành - lĩnh vực đảm bảo phát triển hài hòa; gắn kết giữa phát triển KT-XH với BVMT; quy hoạch các khu vực chăn nuôi tập trung quy mô lớn, giảm dần các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT). 

Có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, tạo điều kiện cho các chủ trang trại đầu tư chiều sâu; quy hoạch vùng chăn nuôi gắn liền với hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất; tăng cường công tác đào tạo, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tổ chức quản lý cho các chủ trang trại, gia trại,…

Thực hiện tổng điều tra, đánh giá các nguồn thải trong chăn nuôi trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp tỉnh về nguồn thải trong chăn nuôi. Hằng năm bố trí kinh phí cho công tác BVMT trong chăn nuôi như: Hỗ trợ, khuyến khích các hộ chăn nuôi ứng dụng tiến bộ KHKT vào quy trình chăn nuôi để giảm thiểu ÔNMT. Tăng cường công tác giám sát, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi. 

Kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở gây ÔNMT, vi phạm pháp luật về BVMT. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở chăn nuôi gây ÔNMT, tái phạm nhiều lần; thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư.

Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường các dự án chăn nuôi, nhất là các dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Kiểm soát chặt chẽ có xem xét hạn chế cấp phép đầu tư các dự án chăn nuôi mới, chỉ chấp thuận cho dự án hoạt động chính thức khi đã xác nhận hoàn thành các công trình BVMT; yêu cầu các cơ sở chăn nuôi phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường quốc gia trước khi thải ra môi trường. 

Ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào xử lý và khai thác nguồn chất thải phát sinh trong chăn nuôi để vừa giải quyết vấn đề môi trường chăn nuôi bền vững, vừa tạo ra nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cao phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững và hiệu quả. 

Tiếp tục kiện toàn hệ thống QLNN về môi trường từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm ở cấp huyện có bộ phận quản lý môi trường, cấp xã có cán bộ phụ trách về công tác môi trường. Phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể, rõ ràng về QLNN đối với công tác BVMT. Chú trọng tuyển dụng cán bộ được đào tạo đúng chuyên môn về môi trường, tạo điều kiện cho các cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ.


Các tin khác


Nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam

Những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược; là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; là "kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KT,GS của Đảng trong tình hình mới, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân.

Phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động phá hoại bầu cử

(HBĐT) - Đó là mục tiêu cao nhất, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà lực lượng Công an tỉnh đặt ra và được quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) trong toàn lực lượng với tinh thần bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ từ xa, từ sớm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho tân binh nhập ngũ

(HBĐT) - "Trong giờ phút trang trọng và ấm tình quê hương, tôi mong các chiến sỹ trẻ luôn ghi nhớ truyền thống chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh, phát huy truyền thống quê hương Lạc Thủy anh hùng, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những công dân ưu tú của huyện…”.

Đảng bộ xã Quý Hòa: “Lấy dân làm gốc” khi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Xã Quý Hòa (Lạc Sơn) là địa bàn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp so với mức bình quân chung của huyện. Vì thế, bước sang nhiệm kỳ mới, bám sát phương châm "lấy dân làm gốc”, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu đưa kinh tế xã phát triển đạt mức trung bình khá của huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục