(HBĐT)-Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 11/2/2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) năm 2020.

Theo đó, mục đích nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật LT và các Quy định của T.Ư, hướng dẫn của Văn phòng T.Ư về công tác VT, LT. Thống nhất trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác VT, LT của các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH cấp tỉnh, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng tỉnh cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi là các cơ quan, tổ chức) theo đúng quy định. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tiếp tục kiện toàn tổ chức VT, LT theo Đề án của Văn phòng T.Ư Đảng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị... 

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác VT, LT; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 22/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác VT, LT trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh”; xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác VT, LT. 

Các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh căn cứ vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy để tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản như: Kế hoạch công tác VT, LT 2020; Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức; Quy chế công tác VT và công tác LT; kế hoạch thu thập tài liệu vào LT cơ quan, nộp lưu tài liệu LT cơ quan vào LT lịch sử của Tỉnh ủy...
Kế hoạch còn nêu rõ nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, nhân lực VT, LT. Xác định nhiệm vụ cụ thể công tác VT như: Tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện thống nhất về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng theo quy định; các cấp ủy tổ chức quán triệt đến các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý để thực hiện thống nhất theo quy định. Các cơ quan, tổ chức tiếp tục đổi mới, cải tiến theo hướng khoa học, chuyên nghiệp; sớm khắc phục những tồn tại hạn chế về quản lý văn bản, về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản. Đẩy mạnh CCHC, cảnh giác với nguy cơ lộ lọt bí mật thông tin, tài liệu; thực hiện nghiêm quy định gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet... Công tác LT: Thu thập tài liệu vào LT cơ quan và LT lịch sử Công tác thu thập, sưu tầm tài liệu; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; quản lý, bảo mật, bảo quản tài liệu LT...

Về công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ: Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản T.Ư và của tỉnh về công tác VT, LT trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH các cấp. Tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và hướng dẫn các văn phòng huyện ủy, thành ủy duy trì chế độ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ các ban đảng, tổ chức CT-XH cấp huyện, các đảng ủy xã, phường, thị trấn và các tổ chức đảng trực thuộc. Định kỳ 2 năm một lần, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra về công tác VT, LT văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh. Các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về công tác VT, LT theo quy định...

P.V (TH)

Các tin khác


Nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam

Những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược; là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; là "kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KT,GS của Đảng trong tình hình mới, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân.

Phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động phá hoại bầu cử

(HBĐT) - Đó là mục tiêu cao nhất, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà lực lượng Công an tỉnh đặt ra và được quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) trong toàn lực lượng với tinh thần bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ từ xa, từ sớm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho tân binh nhập ngũ

(HBĐT) - "Trong giờ phút trang trọng và ấm tình quê hương, tôi mong các chiến sỹ trẻ luôn ghi nhớ truyền thống chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh, phát huy truyền thống quê hương Lạc Thủy anh hùng, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những công dân ưu tú của huyện…”.

Đảng bộ xã Quý Hòa: “Lấy dân làm gốc” khi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Xã Quý Hòa (Lạc Sơn) là địa bàn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp so với mức bình quân chung của huyện. Vì thế, bước sang nhiệm kỳ mới, bám sát phương châm "lấy dân làm gốc”, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu đưa kinh tế xã phát triển đạt mức trung bình khá của huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục