(HBĐT)-Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 11/2/2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) năm 2020.

Theo đó, mục đích nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật LT và các Quy định của T.Ư, hướng dẫn của Văn phòng T.Ư về công tác VT, LT. Thống nhất trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác VT, LT của các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH cấp tỉnh, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng tỉnh cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi là các cơ quan, tổ chức) theo đúng quy định. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tiếp tục kiện toàn tổ chức VT, LT theo Đề án của Văn phòng T.Ư Đảng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị... 

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác VT, LT; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 22/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác VT, LT trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh”; xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác VT, LT. 

Các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh căn cứ vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy để tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản như: Kế hoạch công tác VT, LT 2020; Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức; Quy chế công tác VT và công tác LT; kế hoạch thu thập tài liệu vào LT cơ quan, nộp lưu tài liệu LT cơ quan vào LT lịch sử của Tỉnh ủy...
Kế hoạch còn nêu rõ nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, nhân lực VT, LT. Xác định nhiệm vụ cụ thể công tác VT như: Tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện thống nhất về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng theo quy định; các cấp ủy tổ chức quán triệt đến các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý để thực hiện thống nhất theo quy định. Các cơ quan, tổ chức tiếp tục đổi mới, cải tiến theo hướng khoa học, chuyên nghiệp; sớm khắc phục những tồn tại hạn chế về quản lý văn bản, về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản. Đẩy mạnh CCHC, cảnh giác với nguy cơ lộ lọt bí mật thông tin, tài liệu; thực hiện nghiêm quy định gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet... Công tác LT: Thu thập tài liệu vào LT cơ quan và LT lịch sử Công tác thu thập, sưu tầm tài liệu; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; quản lý, bảo mật, bảo quản tài liệu LT...

Về công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ: Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản T.Ư và của tỉnh về công tác VT, LT trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH các cấp. Tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và hướng dẫn các văn phòng huyện ủy, thành ủy duy trì chế độ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ các ban đảng, tổ chức CT-XH cấp huyện, các đảng ủy xã, phường, thị trấn và các tổ chức đảng trực thuộc. Định kỳ 2 năm một lần, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra về công tác VT, LT văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh. Các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về công tác VT, LT theo quy định...

P.V (TH)

Các tin khác


Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.

Huyện Lạc Thủy: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(HBĐT) - Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lạc Thủy tích cực triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. 

Ngành Nội chính tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng

(HBĐT) - Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế T.Ư, là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối chung về lĩnh vực pháp chế và trực tiếp, hoặc tham gia soạn thảo một số dự án luật, pháp lệnh để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Đây chính là tổ chức tiền thân của Ban Nội chính T.Ư.

Chuyển biến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh" - đồng chí Phạm Minh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết.

Huyện Tân Lạc: Làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc có 36 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 16 Đảng bộ xã, thị trấn, 5 Đảng bộ khối cơ quan, 16 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, 288 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tổng số 6.260 đảng viên.

Huyện Mai Châu: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Mai Châu đã triển khai đồng bộ, tích cực kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục