(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 61 - CT/TU, ngày 21/7/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT, HT&TĐC) trên địa bàn tỉnh.

 

Thời gian qua, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác BT,HT&TĐC dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, nhờ đó, dự án được triển khai theo kế hoạch.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành quyết liệt; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); xử lý kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo của người dân; ưu tiên triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT - TTATXH của tỉnh…

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh: Nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo giải quyết các TTHC về lĩnh vực đất đai; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác BT, HT&TĐC; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Tổ chức rà soát các vướng mắc, cập nhật các quy định về BT, HT&TĐC; đơn giá BT, HT đối với tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về BT, HT&TĐC theo hướng phân cấp, ủy quyền tối đa cho UBND cấp huyện, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Xây dựng cơ chế tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác BT, HT&TĐC tại cấp huyện, đặc biệt là các dự án trọng điểm…

BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Các Huyện ủy, Thành ủy tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác BT, GPMB cấp huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy làm trưởng ban; trên cơ sở đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của BCĐ, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm làm Trưởng BCĐ của người đứng đầu cấp ủy địa phương trong lãnh đạo điều hành, quản lý, thực thi công vụ; phân công, phân nhiệm cụ thể, đảm bảo giải quyết kịp thời, thuận lợi các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác BT, GPMB; đảm bảo kết nối tốt sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và cả hệ thống  chính trị.

Lãnh đạo UBND cấp huyện: Tổ chức rà soát hiện trạng quỹ đất do các nông, lâm trường đã trả lại cho địa phương quản lý; quỹ đất do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ); lập kế hoạch cấp GCNQSDĐ cho người SDĐ theo quy định; tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là khu vực đã được quy hoạch sử dụng vào mục đích QP-AN, phát triển KT- XH; khu vực quy hoạch hành lang ATGT đường bộ…

Kiện toàn bộ máy thực hiện công tác BT,HT&TĐC cấp huyện; chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc ngay tại cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng" và khiếu kiện vượt cấp…

BTV Tỉnh ủy cũng yêu cầu MTTQ, tổ chức CT-XH, các sở, ngành, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

H.N (TH)


Các tin khác


Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin

Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.

Huyện Lạc Thủy: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(HBĐT) - Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lạc Thủy tích cực triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. 

Ngành Nội chính tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng

(HBĐT) - Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế T.Ư, là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối chung về lĩnh vực pháp chế và trực tiếp, hoặc tham gia soạn thảo một số dự án luật, pháp lệnh để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Đây chính là tổ chức tiền thân của Ban Nội chính T.Ư.

Chuyển biến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh" - đồng chí Phạm Minh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết.

Huyện Tân Lạc: Làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc có 36 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 16 Đảng bộ xã, thị trấn, 5 Đảng bộ khối cơ quan, 16 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, 288 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tổng số 6.260 đảng viên.

Huyện Mai Châu: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Mai Châu đã triển khai đồng bộ, tích cực kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục