(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo các báo cáo đã đề cập đến những vấn đề cơ bản, then chốt nhất liên quan đến vận mệnh, tiền đồ phát triển của đất nước, dân tộc. Các dự thảo văn kiện được đánh giá chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đảng bộ Viện KSND tỉnh tham gia đóng góp một số ý kiến:


Đồng chí Lại Anh Tuấn
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đối với báo cáo chính trị tại đại hội, cần đưa vào phần đánh giá tổng quát một số thành tựu nổi bật. Trong mục 12, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, về định hướng thứ 4 (trang 14), bổ sung thêm câu "nền tảng” sau chữ trở thành; về định hướng thứ 6 (trang 15), bổ sung sau câu thiên tai: "chủ động, kịp thời phòng chống dịch bệnh có hiệu quả”; về định hướng thứ 7 (trang 15), bổ sung thêm sau câu: Bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội: "an ninh lương thực”; về định hướng thứ 9 (trang 15), bổ sung thêm sau câu: nâng cao niềm tin của nhân dân: "đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị”. 

Về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII: Nội dung, sắp xếp thứ tự của 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới 2021-2025 nên sắp xếp nhiệm vụ (3) lên nhiệm vụ (2), nhiệm vụ (2) xuống nhiệm vụ (3). Vì có bảo vệ vững chắc độc lập, tự chủ mới có điều kiện để phát triển KT-XH. 

Đối với Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030:

- Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện chiến lược 10 năm 2011-2020 cần nêu ngắn gọn hơn. Nguyên nhân yếu kém nên bổ sung thêm nguyên nhân khách quan cho đầy đủ. 

- Những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hóa, xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững… Dự thảo cần nêu thêm: Cần quan tâm chính sách giảm nghèo bền vững (không tái nghèo), có chính sách quan tâm đến phát triển vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số tạo sự cân đối phát triển giữa vùng, miền, nhất là vùng khó khăn, tạo điều kiện cho những vùng này được thừa hưởng thành quả công cuộc đổi mới 35 năm qua đem lại. 

- Có chính sách bảo vệ trẻ em, nhất là giáo dục và kết hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội, khi tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang là nỗi bức xúc của toàn xã hội.

- Các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngoài phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức CT-XH, đoàn thể Nhân dân và các cơ quan thông tấn, báo cáo cần nêu thêm: Vai trò người đứng đầu, cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Kiểm toán và toàn hệ thống chính trị trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Đối với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025:

- Về mục tiêu đến năm 2025 đa số các ý kiến lựa chọn phương án 1: "Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao". Phương án này phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển trong thời gian tới.

- Các giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cần bổ sung: Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. 

- Những nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cần lưu ý đến kiện toàn bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo dẫn tới không có cơ quan nào thực hiện; một số việc thu gọn đầu mối quản lý; xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, kỷ cương; đào tạo cán bộ vừa có đạo đức, có tài, phụng sự tổ quốc và Nhân dân; đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá cán bộ, lấy công việc làm thước đo để phân loại.

Các tin khác


Xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(HBĐT) - Bám sát chỉ đạo của T.Ư, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với chính quyền... Từ đó góp phần đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới trong phong trào phụ nữ

(HBĐT) - Việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (PN) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mới trong phong trào PN toàn tỉnh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh xung quanh vấn đề này.

Huyện Lương Sơn - điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Lương Sơn kết nạp được 121 đảng viên, vượt 34,4% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, đã kết nạp được 2 đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước (thuộc Công ty CP sản xuất đá xây dựng Lương Sơn, Công ty TNHH nông nghiệp VIBA). Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương với hàng loạt giải pháp hiệu quả.

Tiếp xúc, đối thoại giúp Đảng gần dân

(HBĐT) - Ngày 10/11/2021, Thành ủy Hoà Bình tổ chức tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân phường Thịnh Lang. Nhân dân đã phát biểu ý kiến liên quan đến một số nội dung về: Quy trình, căn cứ thu hồi đất, giá đất đền bù; giải quyết việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất; công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn phường; bố trí quỹ đất để xây dựng chợ; xử lý sai phạm liên quan đến sử dụng đất; tạo điều kiện về quỹ đất xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố; quan tâm, làm tốt hơn công tác môi trường... Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, cơ quan chuyên môn đã giải đáp, làm rõ những ý kiến trong phạm vi thẩm quyền; thông tin thêm về chính sách, quy định của Nhà nước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân nắm rõ, chia sẻ với chính quyền, tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Ghi nhận từ giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2021

(HBĐT) - Giải báo chí về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng" của tỉnh được tổ chức ngày càng bài bản, chuyên nghiệp góp phần tạo ra động lực, khí thế, lan tỏa, từng bước đáp ứng nguyện vọng, tâm huyết của các nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến với người dân, xây dựng cầu nối mật thiết, chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 14/2/2022 về phát triển đảng viên (ĐV) năm 2022. Trên cơ sở chỉ tiêu kết nạp, số lượng quần chúng dự nguồn đối tượng kết nạp theo kế hoạch của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đặc điểm, tình hình của các đảng bộ. BTV Tỉnh ủy xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2022 kết nạp được 1.600 ĐV mới trở lên và giao chỉ tiêu kết nạp ĐV cho các đảng bộ trực thuộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục